Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019
Ngày: 25/11/2019

sòng bài trực tuyến việt nam thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển:

1. Điều kiện dự tuyển:

          1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

          1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

          2.1. Chức danh nghề nghiệp Bác sỹ hạng III

a) Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng);

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; HOẶC chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ B (Anh văn) trở lên.

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. HOẶC Chứng chỉ ứng dụng công nghệ tin học Quốc gia trình độ A trở lên

2.2. Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

a) Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc HOẶC chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ B (Anh văn) trở lên;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin HOẶC Chứng chỉ ứng dụng công nghệ tin học Quốc gia trình độ A trở lên.

2.3. Chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV

a) Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng;

  b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. HOẶC chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ A (Anh văn) trở lên;

 c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. HOẶC Chứng chỉ ứng dụng công nghệ tin học Quốc gia trình độ A trở lên.

2.4. Y sĩ (hạng IV)

a) Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp: đối với Y sĩ đa khoa phải có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa Răng hàm mặt; Y sĩ Y học cổ truyền.

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; HOẶC chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ A (Anh văn) trở lên.

    c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. HOẶC Chứng chỉ ứng dụng công nghệ tin học Quốc gia trình độ A trở lên.

2.5 Chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV

a) Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành hộ sinh;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; HOẶC chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ A (Anh văn) trở lên

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. HOẶC Chứng chỉ ứng dụng công nghệ tin học Quốc gia trình độ A trở lên.

2.6. Kỹ thuật y hạng IV

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành: vật lý trị liệu/phục hồi chức năng. Đối với kỹ thuật y chuyên ngành xét nghiệm: Tốt nghiệp cao đẳng xét nghiệm.

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; HOẶC chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia trình độ A (Anh văn) trở lên.

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. HOẶC Chứng chỉ ứng dụng công nghệ tin học Quốc gia trình độ A trở lên.

II.  Số lượng cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng:

  1. 1.     Tại Trung tâm Y tế: số lượng cần tuyển 09 viên chức

Vị trí tuyển dụng

Trình độ

chuyên môn

Số lượng tuyển năm 2019

Các bộ phận cần tuyển

Bác sĩ hạng III

Bác sĩ đa khoa

02

01 khoa khám bệnh – LCK

01 khoa Ngoại tổng hợp

Bác sĩ y học dự phòng hạng III

Bác sĩ y học dự phòng

02

01 phòng Dân số - KHHGĐ;

01 phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

Kỹ thuật Y hạng IV

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu/ phục hồi chức năng

01

khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng

Cao đẳng xét nghiệm

01

Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh

Điều dưỡng hạng IV

Cao đẳng Điều dưỡng

03

01 khoa khám bệnh – LCK;

01 khoa Ngoại tổng hợp;

01 khoa Nội Nhi Nhiễm

Tổng số :

09

 

 

  1. 2.     Tại trạm Y tế các phường: số lượng cần tuyển 06 viên chức

 

Vị trí tuyển dụng

Trình độ

chuyên môn

Số lượng tuyển năm 2019

Các bộ phận cần tuyển

Hộ sinh hạng IV

Hộ sinh cao đẳng

02

01 Trạm Y tế Thường Thạnh;

01 Trạm Y tế Tân Phú

Y sĩ hạng IV

Y sĩ Đa khoa có chứng chỉ đào tạo về Răng hàm mặt

01

Trạm Y tế Hưng Thạnh

Y sĩ Y học cổ truyền

03

01 Trạm Y tế Hưng Thạnh;

01 Trạm Y tế Thường Thạnh;

01 Trạm Y tế Hưng Phú

Tổng số :

06

 

 

III. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển :

1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển :

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

- Giấy khám sức khỏe (từ Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên không quá 06 tháng)

- Bằng tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành dự tuyển

- Sổ học tập( bảng điểm), điểm thi tốt nghiệp chuyên ngành dự tuyển

- Chứng chỉ tin học

- Chứng chỉ ngoại ngữ

- Hình 3 x 4 (02 tấm) ;02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận

- Giấy chứng nhận ưu tiên ( nếu có)

- Giấy xác nhận hạnh kiểm của công an địa phương

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến ngày 25 tháng 12 năm 2019

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức -Hành chính, lầu 2 khu A sòng bài trực tuyến việt nam , TPCT. Nhận trực tiếp từ người đăng ký dự tuyển, thời gian 30 ngày tính từ ngày ra thông báo (không giải quyết những trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn).

- Địa chỉ. Đường Trần Chiên, Khu vực Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TPCT

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa đểm xét tuyển; lệ phí xét tuyển theo pháp luật:

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều này.

Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng xử giao tiếp, kiến thức pháp luật của người dự tuyển.

3. Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 10/01/2020

4. Địa điểm xét tuyển: sòng bài trực tuyến việt nam , đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ phường Lê Bình quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.

Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt nam